Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Koelvent, alsmede op alle overeenkomsten tussen Koelvent en de afnemer van haar producten, nader te noemen: de klant. Koelvent en de klant mogen alleen van de algemene voorwaarden afwijken als die afwijking schriftelijk (in de hierna in begrippen omschreven betekenis) is bevestigd.

In de algemene leveringsvoorwaarden worden Koelvent en de klant gezamenlijk aangeduid als: Partijen.

In de algemene leveringsvoorwaarden worden verder de navolgende begrippen gehanteerd:
– Aanbod: een van Koelvent afkomstig aanbod, een van Koelvent afkomstige offerte of een door Koelvent gedaan voorstel;
– Dag: een kalenderdag;
– Overeenkomst: iedere overeenkomst, strekkende tot de levering van de producten van Koelvent aan de klant;
– Producten: een of meer machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek, een of meer ventilatoren of een of meer benodigdheden voor luchtbehandeling uit het assortiment van Koelvent;
– Schriftelijk: op schrift, per e-mail of via de webwinkel van Koelvent.

1. Elk aanbod is vrijblijvend, in die zin dat het onverwijld na de acceptatie door de klant nog schriftelijk en zonder opgaaf van redenen door Koelvent kan worden herroepen, en voorwaardelijk, in die zin dat het geldt zolang de voorraad van Koelvent of haar leveranciers strekt.
2. Elk aanbod is 14 dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen.
3. Elk aanbod bevat de informatie die voor de klant noodzakelijk is om zijn/haar rechten en verplichtingen jegens Koelvent te kunnen kennen. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
a. de prijs van de producten, ex- en inclusief belastingen;
b. een overzicht en specificatie van de producten;
c. de beoogde datum van levering;
d. de kosten van levering van de producten;
e. de wijze van betaling en;
f. de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en de handelingen die daarvoor nodig zijn.
4. Een aanbod is pas bindend indien de klant het schriftelijk heeft geaccepteerd (vergelijk hierna onder bestellingen acceptatie) en Koelvent schriftelijk aan de klant heeft bevestigd dat er een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen of indien de klant het schriftelijk heeft geaccepteerd (vergelijk hierna onder bestellingen acceptatie) en Koelvent een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. In alle overige gevallen komt er geen overeenkomst tussen partijen tot stand. De klant kan zijn/haar bestelling tot aan het moment van voormelde bevestiging of tot aan het moment van voormeld begin van uitvoering van de overeenkomst door Koelvent nog kosteloos annuleren.

1. Bestellingen dienen via de bestelprocedure op de webwinkel van Koelvent (www.koelvent.nl) of schriftelijk te worden gedaan. De klant dient zich te registreren – zijnde het waarheidsgetrouw verstrekken van zijn/haar actuele (rechts)persoonsgegevens aan Koelvent – om de producten te kunnen bestellen. De klant dient een sterk wachtwoord voor zijn/haar account te gebruiken. De klant dient dat wachtwoord nooit aan anderen af te geven. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van zijn/haar account (bijvoorbeeld in de vorm van bestellingen van derden via dat account).
2. Indien een bestelling niet (geheel) door Koelvent kan worden geaccepteerd, zal Koelvent een alternatief aanbod doen.
3. Koelvent behoudt zich het recht voor om een bestelling schriftelijk en zonder opgaaf van reden te weigeren.
4. Koelvent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die door de klant zijn gemaakt bij het bestelproces (afrekenformulier).
5. Voor alle extra handelingen achteraf (zoals gegevens aanpassen op factuur) berekend Koelvent € 25,00 aan administratiekosten.

1. De producten worden, na overleg met de klant, door Koelvent naar de klant vervoerd/verzonden.
2. De producten zullen binnen 14 dagen na betaling door de klant worden geleverd – of doordat de klant de producten binnen die termijn bij Koelvent zal hebben afgehaald of doordat Koelvent de producten binnen die termijn naar de klant zal hebben vervoerd/verzonden – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De door Koelvent gecommuniceerde termijn van levering is indicatief en kan nimmer gelden als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient de klant Koelvent in gebreke te stellen.
4. De klant is verplicht de producten bij levering van een bestelling af te nemen, ook indien die bestelling (deels) onjuist is. Als de klant weigert de producten af te nemen, waaronder tevens wordt verstaan de situatie dat de klant niet op het afgesproken tijdstip op de plaats van levering aanwezig is, of indien de klant nalatig is met het verstrekken van de voor de levering noodzakelijke informatie of instructies, zijn de producten vanaf dat moment voor risico van de klant en komen de kosten voor retourzending – met een minimum van € 45,- per palletplaats – opslag, bewaring en extra levering van de producten voor rekening van de klant, zonder dat de klant recht heeft op terugvordering van het eventueel reeds aan Koelvent voor de producten betaalde bedrag.

1. Alle door Koelvent gecommuniceerde prijzen zijn in euro’s en onder voorbehoud van stijgingen van fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachtkosten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren, alsmede onder voorbehoud van druk-, zet-, of typfouten. Indien een of meer van voormelde factoren zich voor de levering van de producten aan de klant voordoen, is Koelvent gerechtigd de prijzen van de producten dienovereenkomstig te verhogen. Koelvent is niet aansprakelijk voor de gevolgen van voormelde fouten.
2. Alle prijzen zijn inclusief verpakking en exclusief kosten van vervoer/verzending en heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

Koelvent werkt volgens het principe van de laagste prijsgarantie. Indien de klant de artikelen bij een derde tegen een lagere dan de door Koelvent voor de producten gehanteerde prijs kan kopen, krijgt de klant het product bij Horeca voor diezelfde, lagere prijs, mits:
a. de artikelen en de producten identiek zijn;
b. de derde niet buiten Europa is gevestigd;
c. het prijsverschil voor Koelvent controleerbaar is;
d. de leverings- en garantievoorwaarden van de derde gelijk zijn aan die van Koelvent en;
e. het niet gaat om show- of demoartikelen van de derde.

1. De klant kan betalen met Bancontact, iDeal, PayPal, SOFORT banking of bankoverschrijving. Koelvent accepteert geen contante betalingen.
2. De factuur van Koelvent moet altijd direct en volledig door de klant worden betaald, tenzij Koelvent bereid is om voorafgaand aan volledige betaling aan de klant te leveren, in welk geval de factuur van Koelvent binnen zeven dagen na de levering moet worden betaald.
3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, strekt een betaling van de klant eerst in mindering op de oudste vervallen factuur van de klant, zij het dat Koelvent steeds bevoegd is een andere vervallen factuur van de klant aan te wijzen, waarop de betaling in mindering strekt.
4. De klant is niet bevoegd het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk te verrekenen met enige vordering die hij/zij op Koelvent mocht hebben.
5. Indien de klant de factuur niet op tijd betaalt, is hij/zij van rechtswege – en derhalve zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist – in verzuim en is Koelvent bevoegd haar verplichtingen uit de lopende overeenkomsten met de klant op te schorten. Daarenboven is de klant gehouden om Koelvent op eerste verzoek van Koelvent adequate persoonlijke of zakelijke zekerheid te bieden, naar keuze van Koelvent, voor de nakoming van enige verplichting van de klant uit de met Koelvent gesloten overeenkomsten. Door het verzuim van de klant dient de klant de wettelijke handelsrente over het niet betaalde bedrag aan Koelvent te betalen. De wettelijke handelsrente over het niet betaalde bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van volledige betaling. Iedere betaling door de klant wordt eerst toegerekend aan de wettelijke handelsrente, daarna aan de buitengerechtelijke incassokosten (vergelijk hierna sub 7) en pas daarna aan de hoofdsom.
6. De volledige vordering van Koelvent op de klant is onmiddellijk opeisbaar indien:
– de klant een betalingstermijn overschrijdt;
– de klant failliet is of in surseance van betaling;
– de klant (rechtspersoon) ontbonden of geliquideerd wordt;
– de klant (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld, een wettelijke of informele schuldsaneringsregeling aanvraagt of overlijdt.
7. In geval van verzuim is de klant buitengerechtelijke incassokosten aan Koelvent verschuldigd. Bij een factuurbedrag tot € 267,- zullen deze kosten € 40,- bedragen. Bij een hoger factuurbedrag zijn de buitengerechtelijke incassokosten als volgt:
– 15% over de eerste € 2.500,-;
– 10% over het meerdere tot € 5.000,-;
– 5% over het meerdere tot € 10.000,-;
– 1% over het meerdere tot € 200.000,-;
– 0,5% over het meerdere.

1. Koelvent zorgt voor een wijze van vervoer/verzending die geschikt is voor de producten. De producten worden indien mogelijk vervoerd tot aan de eerste deur van het gebouw van de klant, waarmee het vervoer is geëindigd. Indien de klant wenst dat de producten door Koelvent naar binnen worden gebracht, gebeurt dat voor risico van de klant.
2. Schade aan de producten die is ontstaan tijdens het vervoer/de verzending, komt voor rekening en risico van Koelvent. Schade aan de producten die nadien is ontstaan, komt voor rekening en risico van de klant.
3. Als de klant een andere dan de door Koelvent bepaalde wijze van vervoer/verzending van de producten wenst, komen de risico’s en eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de klant.
4. Koelvent mag een bestelling in delen (laten) vervoeren/verzenden.

1. Koelvent levert de producten met een pakbon, die partijen ondertekenen. De ondertekende pakbon geldt als vaststelling van de hoeveelheid geleverde producten van die levering.
2. De klant moet het geleverde (laten) onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt. De klant moet onderzoeken of de juiste producten zijn geleverd en of de kwantiteit en de kwaliteit van het geleverde overeenstemmen met het geen is overeengekomen.
3. De klant moet eventuele zichtbare gebreken of klachten binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Koelvent melden. De klant moet eventuele niet zichtbare gebreken binnen drie dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk aan Koelvent melden. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
4. Indien de klant de producten reeds heeft gemonteerd of verwerkt, kan hij/zij geen klachten meer aan Koelvent melden, ook al is de termijn om klachten aan Koelvent te melden nog niet verstreken.
5. Als de klant een klacht tijdig meldt, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op.
6. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten van Koelvent die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de klant.

Koelvent kan, geheel onverplicht en louter ter beoordeling van Koelvent, de producten van de klant terugnemen en crediteren, mits de producten niet langer dan 14 dagen geleden aan de klant zijn geleverd, ongeschonden en ongebruikt zijn, in de oorspronkelijke staat verkeren, nog in de oorspronkelijke verpakking zijn verpakt en op het moment van terugname nog tot het assortiment van Koelvent behoren. De hier omschreven bevoegdheid van Koelvent laat de gehoudenheid van de klant om te voldoen aan zijn/haar betalingsverplichting jegens Koelvent onverlet, met dien verstande dat Koelvent het uiteindelijk teveel door de klant betaalde bedrag terstond na terugname, creditering en afboeking van de annuleringskosten aan de klant zal terugbetalen. Afwijkende producten, specials (producten die naar de specificaties van de klant zijn gemaakt) en luchtkanalen met toebehoren zullen nimmer worden teruggenomen en/of gecrediteerd.

1. Koelvent garandeert dat de producten voldoen aan alle relevante regelgeving en de gebruikelijke eisen die daaraan worden gesteld.
2. Voormelde garantie geldt voor de duur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van levering.
3. De garantie geldt alleen voor de originele koper. Wederverkopers of verhuurbedrijven zijn uitgesloten van garantie.
4. De producten zijn bestemd voor afzet op de Belgische en Nederlandse markt. Verkoop of installatie van de producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn, respectievelijk niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de klant. Koelvent geeft in zoverre geen garantie.
5. Koelvent geeft (verder) geen garantie:
– als de klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen tegenover Koelvent, uit welken hoofde dan ook;
– als de klant een klacht tartdief meldt;
– als de klacht van de klant ongegrond is;
– als de producten niet meer zijn te identificeren als afkomstig van Koelvent;
– als Koelvent niet de mogelijkheid heeft gehad om de producten te onderzoeken;
– als de producten defecten vertonen die voortkomen uit een stroomstoring;
– als er sprake is van normale slijtage van de producten;
– bij beschadigingen, onjuist/onoordeelkundig gebruik, onjuist/onoordeelkundig/ontijdig onderhoud van de producten en bij reparaties (inclusief wijzigingen) van de producten door anderen dan de monteurs van Koelvent;
– als de producten niet nieuw waren ten tijde van de levering;
– als de klant afwijkende producten of specials heeft besteld;
– bij gebruik van de producten voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden.
6. Koelvent heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen door, naar keuze van Koelvent, reparatie op kosten van Koelvent, levering van vervangende producten op kosten van Koelvent of terugbetaling van de factuurwaarde van de producten door Koelvent aan de klant. De klant dient de producten franco aan Koelvent terug te zenden en de producten zullen na reparatie/vervanging op kosten van Koelvent aan de klant worden teruggezonden. Terugbetaling van de factuurwaarde van de producten kan alleen op het rekeningnummer waarvan de factuur is voldaan.

1. De producten kunnen afwijken van de tekeningen of foto’s die daarvan op de webwinkel van Koelvent (www.koelvent.nl) zijn geplaatst. Indien de producten minimale afwijkingen van bijvoorbeeld afmetingen, aantallen, gewichten, kleuren of technische gegevens vertonen, kunnen die afwijkingen niet als een tekortkoming van Koelvent worden aangemerkt, tenzij Koelvent ter zake van een of meer van voormelde aspecten een uitdrukkelijke schriftelijke garantie aan de klant heeft verstrekt.
2. Koelvent is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer Koelvent en de klant of tussen Koelvent en derden, voor zover betrekking hebbend op de door de klant bij Koelvent bestelde producten.
3. Koelvent is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, boetes of kosten die voortvloeien uit de overeenkomst of uit het gebruik van de producten. De klant vrijwaart Koelvent voor alle schade, die voor Koelvent mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Koelvent aan de klant geleverde producten mochten verkrijgen.
4. Als Koelvent ondanks de in dit artikel onder lid 3 omschreven exoneratie toch aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 5.000,-.
5. De aansprakelijkheid van Koelvent is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Koelvent uitkeert.
6. De beperkingen van de aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet als de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Koelvent.

De door Koelvent geleverde producten blijven eigendom van Koelvent totdat de klant alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met Koelvent gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de verplichtingen met betrekking tot de producten zelf, de verplichtingen met betrekking tot de krachtens de overeenkomsten door Koelvent verrichte of nog te verrichten diensten of de verplichtingen met betrekking tot de niet-nakoming van de overeenkomsten door de koper. De koper is verplicht de door Koelvent onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op eerste verzoek van Koelvent af te geven. De koper verleent Koelvent reeds nu voor als dan onherroepelijk machtiging om de terreinen van de koper te betreden teneinde de producten terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van Koelvent op volledige schadevergoeding. De door Koelvent aan de koper geleverde producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De koper is niet bevoegd de producten te verpanden anders dan door het hierna te omschrijven voorbehouden pandrecht, dan wel enig recht op de producten te vestigen. Op de geleverde producten die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Koelvent zich reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering die Koelvent op de koper mocht hebben. De koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht als hiervoor omschreven op de door Koelvent geleverde producten die door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Koelvent is komen te vervallen. De koper is gehouden op eerste verzoek van Koelvent daartoe zijn/haar medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht. Indien derden enig recht op de door Koelvent onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of willen doen gelden, is de koper verplicht Koelvent hieromtrent zo spoedig mogelijk te informeren. De koper verplicht zich op het eerste daartoe strekkende verzoek van Koelvent de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal. De koper verplicht zich ertoe al zijn/haar aanspraken op de verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden aan Koelvent op de in artikel 3:239 BW voorgeschreven wijze.

Alle vorderingen en verweren tegen Koelvent verjaren na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de datum van levering.

1. Koelvent garandeert dat de producten geen inbreuk maken op Nederlandse intellectuele eigendomsrechten.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Koelvent alle intellectuele eigendomsrechten op de producten, alsmede op de door Koelvent in het kader van de overeenkomst gemaakte ontwerpen, plannen, documenten, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, films, programmatuur en andere creaties, alsmede op de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor door Koelvent aan de klant kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht. Voormelde creaties/informatie zijn/is uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen/mag vonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koelvent niet door de klant worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de creaties/informatie anders voortvloeit.

1. Koelvent zal alle informatie van de klant geheimhouden tegenover derden, tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking.
2. Koelvent zal de informatie van de klant niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor die informatie is gegeven, behalve als Koelvent optreedt in een procedure waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.
3. Koelvent zal de inhoud van de overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere in welke vorm dan ook gedane uitingen van de klant niet openbaar maken en zij zal ervoor zorgen dat derden geen kennisnemen van de inhoud daarvan, onverminderd het in het eerste lid van dit artikel bepaalde.
4. Koelvent beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Koelvent heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, indien:
a. de klant niet voldoet aan zijn hiervoor in artikel 8, lid 4 omschreven afnameverplichting.
b. de klant in staat van faillissement wordt verklaard;
c. aan de klant surseance van betaling wordt verleend;
d. de klant een andere wettelijke of informele schuldsaneringsregeling aanvraagt;
e. de klant de producten niet meer wilt; (annuleringskosten € 25,00 exclusief btw)
f. de klant door executoriaal beslag wordt getroffen;
g. de klant door conservatoir beslag wordt getroffen en dit beslag niet binnen 30 dagen wordt opgeheven; of
h. de klant onder curatele of onder bewind wordt gesteld.

1. Ingeval van overmacht aan de zijde van Koelvent kan de klant geen beroep doen op de door Koelvent gecommuniceerde levertijden.
2. Koelvent kan zolang de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer dan drie maanden duurt, mogen Koelvent of de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat ze gehouden zijn tot vergoeding van de daardoor ontstane schade.
3. Indien Koelvent haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde heeft, mag Koelvent het nagekomen deel aan de klant in rekening brengen.

Als een deel van de algemene leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene leveringsvoorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door (een) bepaling(en) die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling(en) volgt/volgen.

In het geval dat de algemene leveringsvoorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen afspraken.

Koelvent wijst op voorhand de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant uitdrukkelijk af.

Koelvent kan de klant ten behoeve van de installatie van de producten verwijzen naar een installateur. Aldus komt evenwel geen overeenkomst (van aanneming van werk) tussen Koelvent en de klant tot stand. De klant dient altijd zelf met de installateur te contracteren. De installateur is niet aan te merken als een hulp- of tussenpersoon van Koelvent en Koelvent staat op geen enkele wijze jegens de klant in voor de kwaliteit van het werk van de installateur.

Het is de klant op straffe van verval van al zijn/haar rechten op grond van of voortvloeiend uit de overeenkomst of de algemene leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk verboden om veranderingen in de producten aan te brengen, tenzij uit de aard van de producten anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen, alsmede om de producten te gebruiken ten behoeve van de teelt/vervaardiging van waren die in strijd zijn met de Opiumwet (zowel soft- als harddrugs).

Koelvent behoudt zich het recht voor om de klant zonder opgaaf van redenen te vragen zich te identificeren (door overlegging van een geldig legitimatiebewijs en/of een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel).

Op de overeenkomst en op de algemene leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die uit de overeenkomst en/of uit de algemene leveringsvoorwaarden voortvloeien, zullen in eerste instantie worden berecht door de Rechtbank Zeeland – West-Brabant.

Koelvent heeft het recht om de algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Vanaf de datum van kennisgeving van wijziging aan de klant, zal de laatste versie van de algemene leveringsvoorwaarden op de rechtsverhouding tussen Koelvent en de klant van toepassing zijn.